Završena savjetovanja

Završena su savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o sljedećim aktima:

-  Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Bakra u razdoblju od 2015. do 2020. godine (Izvješće o provedenom savjetovanju može se preuzeti ovdje).
– Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2018. godinu preuzmite ovdje.
- Nacrt prijedloga Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra (Izvješće o provedenom savjetovanju može se preuzeti ovdje).
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Grada Bakra za razdoblje 2016.-2018.g. preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija za zadovoljenje javnih potreba Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o dodjeli nefinancijske podrške – prostora na području Grada Bakra  - udrugama čiji se programi, projekti i manifestacije financiraju iz Proračuna Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o davanju na korištenje prostora na području Grada Bakra za potrebe mjesnih odbora, političkih stranaka i udruga te za održavanje maškaranih zabava preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu poslovnog prostora na području Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju izvješća o stanju u prostoru Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2018. godine preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana održivog energetskog razvoja Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Bakra za razdoblje od 2016. do 2018. godine preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Grada Bakra za 2016. godinu preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Strategiji upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bakra za razdoblje od 2016. do 2021. godine preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strateškog razvojnog programa (PUR) Grada Bakra za razdoblje od 2015. do 2020. godine
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Odluku o stipendijama Grada Bakra preuzmite ovdje.
-
 Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću za Odluku o naknadi troškova i nagradi za rad članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Grada Bakra za razdoblje 2017.-2019. godine preuzmite ovdje
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o porezima Grada Bakra preuzmite ovdje
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2017. godinu preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i sufinanciranju djelatnosti dadilja na području Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o proračunu Grada Bakra za razdoblje 2018.-2020. godine preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Trećim izmjenama i dopunama Grada Bakra za 2017. godinu preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o porezima Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakraa preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Statuta Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama -Odluke o dodjeli nefinancijske podrške – prostora na području Grada Bakra – udrugama čiji se programi, projekti i manifestacije financiraju iz Proračuna Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću Izmjene Statuta Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o komunalnoj naknadi preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Odluka o komunalnom doprinosu preuzmite ovdje.
– Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Proračunu Grada Bakra za razdoblje 2019. – 2021. godine  preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi vijećnice Tamare Kojić preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju na prijedlog Odluke o paušalnom porezu po krevetu za 2019. godinu preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. godinu i Projekcije za 2020. godinu preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim životinjama i izgubljenim životinjama te divljim životinjama preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te povezanih usluga na području Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš na području Grada Bakra preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o  uključivanju Grada Bakra u Program POS-a preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju Odluke o  uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje na području GB preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Bakra za 2019. i Projekcije za 2020. godinu godinu preuzmite ovdje.
- Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću na Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o stipendijama Grada Bakra preuzmite ovdje.